Wie bint wie?

Oonze verenege bestiet sinds 5 november 1955 en hef zo rond de 200 leden. Zie hef as doel: “’t In stand holln, bestudeern en bevordern van ‘t gebruuk van de Nedersaksische Taal in Salland en Oost-Veluwe in de breedste zinne van ‘t woord.”

De kringe kent wârkgroepen in ‘n paer plaetsen in Salland en de Oost Veluwe. ‘n Deel van de leden kump daor dan ien keer in de maond bie mekaere. Zie bint doende met ‘t uutzuukn van woordn en gezegden en ok met ‘t veurlččzn uut eigen of andermans wârk.


SOV staat voor “Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe.” Wat wil en wat doet die vereniging? Het doel is tweeledig: 1e Het bestuderen en in-stand-houden van de Nedersaksische Taal als een stukje van ons Cultureel Erfgoed. 2e Meer waardering voor het Nedersaksisch van mensen die het niet spreken.

Het Nedersaksisch is een Taal - 1000 jaar ouder dan wat wij nu het "Nederlands" noemen. Eens was het een Rijkstaal (= een door het RIJK erkende taal), maar na het uiteen vallen van het machtige "Heilig Roomse Rijk" van Karel de Grote. (768 – 814) verdween ook de status van Rijkstaal en ontstonden er diverse varianten/streektalen. In Oost Nederland, waar in die tijd letterlijk de verbindingen en figuurlijk de sociale binding tussen de verschillende streken slecht waren, ontstonden varianten/ streektalen. Een normaal verschijnsel, want een taal leeft. Het verschil in taalgebruik tussen de verschillende gewesten: Groningen, Twente, Weststellingwerf, Salland, Veluwe en Achterhoek werd groter. In de provincie Drenthe zijn nu nog vier varianten "hoorbaar" voor het woord water. Ook het Platduits (Nederduits) is een variant van het Nedersaksisch. In ons land spreken nog meer dan 1 800 000 het Nedersaksisch en in Duitsland 10 000 000. Zelfs in Denemarken en Zuid-Zweden wordt het nog gesproken en verstaan.BR>
Dialektkringe SOV wil het Nedersaksisch behouden omdat het een TAAL is en als zodanig door ons Parlement en het Europese Hof is erkend (als minderheidstaal en niet als Rijkstaal’). Het Nedersaksisch is niet minderwaardig, boers of plat en verdient waardering als Cultureel Erfgoed. Dat is wat Dialektrkinge SOV wil promoten. Kinderen worden anno 2015 op school verplicht Engels te leren. Dat is geen probleem, maar waarom dan thuis de streektaal verbieden? Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen, dat tweetalig opvoeden zelfs taalverrijking is.

Wettelijk is het toegestaan, dat op school het Nedersaksisch als voertaal wordt gebruikt. Geen enkele leerkracht kan zeggen: ”Ik mag tijdens de lessen niet "plat" praten”.
In de Wet op het Primair Onderwijs staat in art. 9 lid 10: “Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal bij het onderwijs worden gebruikt.”

Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe geeft, samen met de dialektverenigingen “Achterhoek en Liemers” en “Lochem en omstreken”, het driemaandelijkse tijdschrift “De Moespot”, vol verhalen en gedichten in de eigen streektaal, uit. Het uitgeven van zo’n tijdschrift brengt kosten met zich mee, die volledig door de verenigingen worden gedragen (vanaf 2013 is de provinciale subsidie wegbezuinigd).

Het bestuur doet dan ook een beroep op alle “platpraoters” en hen die het Nedersaksisch kunnen waarderen: Steun ons om het Nedersaksisch, zo’n wezenlijk deel van ons Cultureel Erfgoed, te behouden en werf leden voor onze vereniging.
€ 16,00 per jaar en men ontvangt “De Moespot” gratis, vier maal per jaar! Ook kunnen leden uit het gezin voor € 2,50 lid worden.

Bedankt voor uw belangstelling. Voor nadere informatie kunt u terecht bij schriftbeheerder Hanneke Lange- de Haas (0578-575301) Mailadres: . hannekelange@hotmail.com
  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

Zo dom as 't achterende van een vвrkn