De Privacy verklaring van Dialectkringe SOV

Privacyverklaring Dialectkring Salland en Oost Veluwe 2018
Verklaring
De Dialectkringe Salland en Oost Veluwe (hierna te noemen Dialectkring) verwerkt en bewaart in het kader van haar ledenadministratie persoonsgegevens van haar leden. Daarnaast publiceert zij informatie van activiteiten via haar website.

De Dialectkringe gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u als betrokkene hebt met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring kan in de loop der tijd wijzigen.
Op onze website vindt u de meest actuele versie van dit document.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Dialectkringe verwerkt.

Wie verwerkt persoonsgegevens?
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt door het bestuur van de Dialectkringe zelf.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Dialectkring?
De Dialectkring verwerkt persoonsgegevens zoals:
a) naam;
b) (e-mail)adres;
c) woonplaats;
d) telefoonnummer.

De Dialectkring gebruikt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de ledenadministratie.
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen doelen t.b.v. administratie, communicatie.

De Dialectkring gebruikt persoonsgegevens slechts indien één of meerdere van de hieronder genoemde gronden bestaan:
a) er is uitdrukkelijke toestemming verleend door de betrokkene;
b) er is sprake van vitale belangen (bijvoorbeeld bij optreden van een acute medische calamiteit);
c) het is nodig voor de ledenadministratie en administratie ten behoeve van de Moespot.

De Dialectkring verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bij ieder gebruik van persoonsgegevens controleert de Dialectkring of zij daarvoor toestemming van betrokkene heeft. Indien er onzekerheid bestaat, wordt betrokkene alsnog benaderd en uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

De Dialectkring kan van deze informatieplicht afzien indien:
a) zekerheid bestaat dat betrokkene over dit gebruik al is geďnformeerd;
b) de informatieverstrekking aan betrokkene onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning vergt.

Van activiteiten georganiseerd door de Dialectkring worden foto’s gemaakt en en kunnen gepubliceerd worden. Bij elke bijeenkomst, waarop foto’s worden gemaakt, wordt daar tevoren melding van gedaan, opdat mensen die hiertegen bezwaar hebben dat kenbaar kunnen maken.

Voor welk doel gebruikt De Dialectkring uw persoonsgegevens?

Het gebruik van persoonsgegevens is slechts toegestaan voor de ledenadministratie. Verder gebruik van persoonsgegevens voor andere doelstellingen geschiedt alleen met toestemming van de betrokkene. Foto’s van personen en evenementen dienen als informatie achteraf over gehouden activiteiten.

Hoe lang bewaart De Dialectkring uw persoonsgegevens?

De Dialectkring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan dat wettelijk is toegestaan (maximaal de lengte van het lidmaatschap) en noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in, dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Als u van mening bent, dat de Dialectkring onjuiste persoonsgegevens van u heeft, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen met het Bestuur. U ontvangt dan binnen twee weken schriftelijk een reactie. U kunt de Dialectkringe ook verzoeken om uw persoonsgegevens/foto’s te verwijderen uit haar systemen. De Dialectkringe zal aan uw verzoek voldoen, tenzij er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens niet te verwijderen.

Indien u bezwaar wilt maken, vermeld dan in de brief of e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen twee weken na uw bezwaar van de Dialectkringe een schriftelijk antwoord.

Informatiebeveiliging
De Dialectkring neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de kring en haar relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident (datalek), dat een hoog risico vormt voor betrokkenen, dan worden betrokkenen zo snel mogelijk geďnformeerd over het incident.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Onze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van leden en relaties van de Dialectkringe Salland en Oost Veluwe, die zijn opgeslagen in het kader van uitvoering van de activiteiten en ledenadministratie van de Dialectkringe. Deze privacyverklaring wordt in het Nederlands gepubliceerd. De Dialectkringe past deze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op de website te vinden. Uw rechten worden niet beperkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geval van belangrijke wijzigingen wordt u op een persoonlijke wijze geďnformeerd over de veranderingen.

Met dank aan Dialektkringe Achterhoek & Liemers.

Secretariaat: info@dialektkringe-sov.nl


  Terug naar vorige pagina


  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

26-03-2023
DIALECTENTOCHT Olst 2023
(Olst)

29-03-2023
Bekendmaeking uutslag Schriefwedstried 2023
(Museumboerderij de Bovenstreek Oldebroek)

04-04-2023
Biejeenkoms van de Dialectkring gemeente Epe
(De Hezebrink, Ds v.Rhijnstraat in Emst)Zo dom as 't achterende van een vвrkn